Bod č.32.:

MAJ/2 - Majetkové vypořádání úseku komunikace - 2. části nulté etapy MO Domažlická – Křimická v Plzni a pozemků v k. ú. Skvrňany, mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem a zřízení VB na veřejné osvětlení ve prospěch města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (sdělení PK)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:31 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX