Bod č.63.:

ORG/4 - Připomínky občanů k záměru uzavřít dodatek smlouvy o výpůjčce nemovitosti (část pozemku p. č. 1137/115, k. ú. Bolevec)

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Odpovědi na námitky občanů)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX