Bod č.19.:

KŘTÚ/11 - Prominutí parkovného z vyblokovaných parkovacích míst vyplývající z dohody o technických podmínkách se společností SUS Production, s.r.o.

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost SUS Production, s.r.o.)
Příloha č.2 (Dohoda o technických podmínkách č. 2019/005369)
Příloha č.3 (Zákres záboru)
Příloha č.4 (Rozhodnutí ÚMO3/37420/19/Vo ze dne 16. 9. 2019)
Příloha č.5 (Čestné prohlášení o čerpání/nečerpání veřejné podpory)
Příloha č.6 (Faktura za vyblokovaná parkovací místa)
Příloha č.7 (Předávací protokol)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:18 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX