Bod č.5.:

EK/1 - Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2019

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Přehled hospodaření MO 3 za rok 2019)
Příloha č.2 (Finanční vypořádání za rok 2019)
Příloha č.3 (Stav fondů MO 3 k 31. 12. 2019)
Příloha č.4 (Přehled poskytnutých dotací v roce 2019)
Příloha č.5 (Přehled hospodaření mateřských škol za rok 2019)
Příloha č.6 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření)
Příloha č.7 (Rozvaha)
Příloha č.8 (Výkaz zisku a ztráty)
Příloha č.9 (Zpráva o průběhu inventarizace)
Příloha č.10 (Usnesení RMO 3 č. 157/2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:24 rok:2020

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.4.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX