Bod č.13.:

EK/9 - 9. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 – účelový převod fin.prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO3 určením pro 16.MŠ a 70.MŠ na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v r. 2020

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 233/2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:32 rok:2020

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.4.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX