Bod č.56.:

EVID/4 - Projednání daru uličních vpustí v Zábělské ul. Plzeňskému kraji

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Situace umístění uličních vpustí)
Příloha č.2 (Kolaudační souhlas s užíváním stavby)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:149 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX