Bod č.13.:

ŘÚSO/2 - Prohlášení hrobu s uloženými ostatky básníka Josefa Hrubého čestným hrobem města Plzně

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Mgr. Dominika Mačase, slovesného dramaturga českého rozhlasu)
Příloha č.2 (souhlas pozůstalých se zřízením čestného hrobu)
Příloha č.3 (výpis z jednání Komise kultury MMP č. 24/19 ze dne 11. 11. 2019) (*)
Příloha č.4 (vyjádření Odboru kultury)
Příloha č.5 (vyjádření Archivu města Plzně)
Příloha č.6 (vyjádření Odboru památkové péče)
Příloha č.7 (foto hrobu)
Příloha č.8 (instrukce QI 63-00-02 Zásady zřizování čestných hrobů a péče o ně)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:105 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX