Bod č.33.:

MAJ/4 - Směna pozemků v k. ú. Valcha mezi městem Plzní a FO zaps. na LV č. 429 pro k. ú. Valcha.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (usn. RMO Plzeň 3 č. 276 ze dne 22. 5. 20219)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (snímky z KM - modrá mapa, letecký snímek, orient. tur. mapa)
Příloha č.5 (Geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:125 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX