Bod č.35.:

MAJ/6 - Výkup pozemků parc. č. 12512/2 a parc. č. 12512/4, oba v k. ú. Plzeň, od jedné FO pro stavbu „I/20, Sládkova – Na Roudné, severní část“.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (zákres studie plánované komunikace)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:127 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX