Bod č.41.:

MAJ/12 - Využití/nevyuž. předkupního práva statutárního města Plzně na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 k celku nemovité věci – pozemku parc. č. 8460/20, k. ú. Plzeň z vlastnictví 1 FO do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (nabídka)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (snímky KM - modrá mapa se zákresem, letecký snímek, orient. tur. mapa.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:133 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX