Bod č.38.:

MAJ/9 - Bezúplatný převod části pozemku parc. č. 6672/11, k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o BÚP vlast. práva a o zřízení věcného práva)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (geometrický plán č. 11731-100/2019)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:130 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX