Bod č.52a.:

RadS/1 - Projednání souhlasu s demolicí staveb v rámci výstavby Městského (západního) okruhu

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – modrá mapa)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:145 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX