Bod č.6.:

EK/1 - 10. rozpočtové opaření rozpočtu roku 2020 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí do rozpočtu MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 377/2020)
Příloha č.2 (Rozdělení dotace)
Příloha č.3 (Usnesení FV ZMO 3 č. 5/2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:43 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX