Bod č.13.:

RMO1/9 - Prominutí zbývající části dluhu za užívání pozemku parc. č. 11102/133 v k. ú. Plzeň bez právního důvodu

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:190 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX