Bod č.104.:

EVID/7 - Projednání souhlasu s demolicí stavby bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 3953/26 k. ú. Plzeň.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Koordinační situace)
Příloha č.2 (Letecký snímek)
Příloha č.3 (Modrá mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:255 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX