Bod č.95.:

MAJ/14 - Výkup pozemku parc. č. 99/42, k. ú. Litice u Plzně, z majetku fyzické osoby zapsané na LV č. 473 pro k. ú. Litice u Plzně, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (rozhodnutí starostky MO Plzeň 6 - Litice)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:246 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX