Bod č.66.:

PROM/13 - Záměr prodeje části pozemku p. č. 2429/1 v k. ú. Valcha společnosti Valcha Property Development a.s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (situace s vyznačením pronajatých poz. a jednotl.fází)
Příloha č.2 (generel zástavby)
Příloha č.3 (situace s vyznačením záměru prodeje)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ MMP - nájem)
Příloha č.5 (stanovisko TÚ MMP - budoucí prodej)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (majetek města)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX