Bod č.68.:

PROM/15 - Konečné vypořádání pozemků dotčených výstavbou „6. fáze/bytové domy“ v k. ú. Valcha, v lokalitě „Nová Valcha“, formou prodeje

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (situace )
Příloha č.2 (historie)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP vč. příloh)
Příloha č.4 (geometrický plán )
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (majetek města)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:219 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX