Bod č.70.:

PROM/16 - Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 2139/7 až p. č. 2139/10, p. č. 2139/13 až p. č. 2139/23, p. č. 2139/31 až p. č. 2139/45, p. č. 2139/47, vše v k. ú. Skvrňany a nově vzniklého pozemku p. č. 1490/2 v k. ú. Křimice

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (požadavek prodeje)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP vč. příloh)
Příloha č.3 (situace )
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (majetek města)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (geometrický plán - k.ú. Skvrňany)
Příloha č.8 (geometrický plán - k.ú. Křimice)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:221 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX