Bod č.67.:

PROM/14 - Uzavření smluvních vztahů s Plzeňským krajem souvisejících s darem nově vzniklého pozemku parc. č. 2220/23, k. ú. Doubravka.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (geometrický plán č. 2405-433/2019)
Příloha č.3 (geometrický plán č. 2416-45/2020)
Příloha č.4 (foto)
Příloha č.5 (katastrální mapa)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (situační zákres umístění nového hydrantu)
Příloha č.8 (zákres vyjmuté části pozemku z trvalé správy MO Plzeň 4)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:218 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX