Bod č.96.:

MAJ/15 - Výkup spoluvlastnického podílu státu 1435/18144 k celku pozemků parc. č. 8419/13 a parc. č. 8419/34, oba k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (kupní smlouva )
Příloha č.2 (Historie případu)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:247 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX