Bod č.88.:

MAJ/6 - Směna pozemků v k. ú. Bukovec s fyzickou osobou.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (geometrický plán)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:239 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX