Bod č.98.:

ORG/1 - Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Plzně týkající se zveřejňování zápisů zasedání zastupitelstva a vznesených námitek na webu města Plzně na adrese www.plzen.eu

(předkladatel:Mgr. Kůs)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Současné znění JŘ ZMP)
Příloha č.2 (Znění JŘ ZMP s vyznačenými úpravami) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX