Bod č.4.:

PRIM/3 - Udělení Ceny města Plzně doc. Ing. Jindřichu Matouškovi, Ph.D. za projekt s názvem Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Výňatek ze Statutu města Plzně - Zásady pro udělování cen)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:264 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX