Bod č.81.:

MAJ/17 - Výkup pozemku v rámci konečného majetkoprávního vypořádání stavby "Bytový komplex Plzeň – Studentská, objekt B"- Orchideus Property, s. r. o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP vč. zákresu)
Příloha č.2 (soupis věcných břemen na LV č. 14310 pro k. ú. Bolevec)
Příloha č.3 (GP č. 4905-48/2020 - oddělení části pozemku parc. č. 1511/1, k. ú. Bolevec)
Příloha č.4 (koordinační situace celé výstavby Bytový komplex Plzeň – Studentská)
Příloha č.5 (snímky map)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:346 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX