Bod č.70.:

MAJ/6 - Výkup pozemku parc. č. 3134/106 v k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba garáže, a spoluvlastnického podílu z celku pozemku parc. č. 3134/100 v k. ú. Plzeň od fyzické osoby.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko ÚMO Plzeň 2)
Příloha č.3 (zákres studie plánované komunikace)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:335 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX