Bod č.85.:

MAJ/21 - Majetkové vypořádání pozemků formou daru mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem v rámci dokončené stavby „Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. října III“.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:350 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX