Bod č.87.:

MAJ/23 - Majetkové vypořádání parc.č. 890/105 a parc. č. 1988/13, oba k. ú. Křimice, a staveb na p.č. 5455/3, k.ú. Skvrňany, p.č. 1988/8, p.č. 1988/13, p.č. 890/105 a p.č. 1988/2 vše k. ú. Křimice, z majetku PK, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:352 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX