Bod č.76.:

MAJ/12 - Směna pozemků pro investiční akci Kanalizace a vodovod Výsluní – I. etapa v k. ú. Valcha a v k. ú. Litice u Plzně s fyzickou osobou. Ukončení stávajících smluvních vztahů k pozemku parc. č. 1981/70 v k. ú. Litice u Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP včetně přílohy)
Příloha č.2 (vyjádření MO Plzeň 6)
Příloha č.3 (GP č. 2775-94/2018)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy Valcha)
Příloha č.6 (mapy Litice)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:341 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX