Bod č.84.:

MAJ/20 - Darování pozemku parc. č. 618/13 v k. ú. Lhota u Dobřan, ve vlastnictví spol. Plzeňský SINOR, o. p. s., do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Situace stavby (kanalizace) a koordinační situace (příjezdová komunikace))
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP.)
Příloha č.3 (Fotodokumentace.)
Příloha č.4 (Snímky z KM - modrá mapa, letecký snímek)
Příloha č.5 (Informace ke stavu projektu z podkladu SVSMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:349 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX