Bod č.74.:

MAJ/10 - Výkup pozemků parc. č. 2695/3, 2697/3 a parc. č. 5550/2, k. ú. Plzeň, od fyzické osoby zaps. na LV č. 7765 pro k. ú. Plzeň, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (usnesení Komise RMO Plzeň 2 - Slovany)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (snímky KM - katastrální mapa se zákresem, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:339 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX