Bod č.92.:

MAJ/28 - Výkup části pozemku parc. č. 8015/4, k. ú. Plzeň, od fyzických osob zaps. na LV č. 5927 pro k. ú. Plzeň, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (historie případu (vývoj + stanovení ceny a vyjádř. znalce stanoveného městem).)
Příloha č.2 (aktuální stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 3 vč. vyjádření MO-3 ze dne 20. 8. 2020)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (snímky KM - katastrální mapa se zákresem, letecký snímek)
Příloha č.6 (geomerický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:357 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX