Bod č.42.:

PROM/6 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1609/246 v k. ú. Bolevec společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace )
Příloha č.3 (geometrický plán č. 4911-151/2020)
Příloha č.4 (katastrální mapa)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:404 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX