Bod č.45.:

PROM/10 - Záměr prodeje části pozemku p. č. 2429/1 v k. ú. Valcha společnosti Valcha Property Development a.s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (situace s vyznačením pronajatých pozemků a jednotlivých fází)
Příloha č.2 (generel zástavby )
Příloha č.3 (situace s vyznačením záměru prodeje)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ MMP - nájem)
Příloha č.5 (stanovisko TÚ MMP - budoucí prodej)
Příloha č.6 (fotodokumentace )
Příloha č.7 (Majetek města)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX