Bod č.53.:

MAJ/1 - Výkup pozemku parc. č. 430 a pozemku parc. č. 493/32, k. ú. Bukovec, od fyzické osoby zaps. na LV č. 665 pro k. ú. Bukovec, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (situace stavby - zábor)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (snímky z KM - modrá mapa, letecký snímek)
Příloha č.5 (GP č. 559-72/2020 ze dne 9. 10. 2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:413 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX