Bod č.76.:

MAJ/24 - Výkup pozemků parc.č. 1960/1, 1980 a parc.č. 2399 k. ú. Skvrňany, od fyzické osoby zapsané na LV č. 189 pro k. ú. Skvrňany, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (snímky z KM - modrá mapa, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:436 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX