Bod č.55.:

MAJ/3 - Výkup pozemku p. č. 694/1, k. ú. Lobzy, od fyzické osoby zapsané na LV č. 341 pro k. ú. Lobzy.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 4 č. 0181/20 ze dne 7. 10. 2020)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (snímky z kat. mapy - modrá mapa se zákresem, letecký snímek, orientační tur. mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:415 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX