Bod č.56.:

MAJ/4 - Výkup pozemku p. č. 2304 k. ú. Litice u Plzně od fyzických osob zapsaných na LV č. 341 pro k. ú. Litice u Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (snímky z KM - modrá mapa se zákresem pozemku, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:416 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX