Bod č.75.:

MAJ/23 - Výkup nově vzniklého pozemku p. č. 771/13 k. ú. Lhota u Dobřan od ČR, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Vltavy, s.p.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (snímky z kat. mapy - modrá mapa se zákresem pozemku, letecký snímek a orientační tur. mapa)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:435 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX