Bod č.68.:

MAJ/16 - Výkup podílu státu 1/7 k celku parc.č. 1043/209, parc.č. 2586/4, parc.č. 2586/7 a parc.č. 2586/11, vše zaps. pro k.ú. Doubravka, z vlastnictví státu–ÚZSVM, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (kupní smlouva)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:428 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX