Bod č.78.:

MAJ/26 - Využ./nevyuž. předkupního práva města Plzně na odkoupení nemovité věci – stavby (rekreační chatky), Skvrňany, č.e. 2193, rod. rekreace, zaps. na LV č. 1569 pro k. ú. Skvrňany ve společném jmění manželů, do majetku MP.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (nabídka vč. kupní smlouvy.)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (snímky KM - modrá mapa se zákresem, letecký snímek, orient. turis. mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:438 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX