Bod č.69.:

MAJ/17 - Výkup spoluvlastnického podílu státu ve výši 1/2 k celku pozemku parc. č. 8475/4 a nově vzniklého pozemku parc. č. 8475/5, oba k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (kupní smlouva)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:429 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX