Bod č.79.:

MAJ/27 - Přijetí daru nemovitých věcí – pozemků parc. č. 33/45, 2518/4 a parc. č. 2518/5, vše k. ú. Doubravka, od fyzické osoby zaps. na LV č. 1109 pro k. ú. Doubravka, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (snímky KM - modrá mapa se zákresem, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:439 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX