Bod č.71.:

MAJ/19 - BÚP parc. č. 1916/10, parc. č. 1916/12, parc. č. 1916/16, parc. č. 1916/21, vše k. ú. Bručná a pozemku parc. č. 1329/9, k. ú. Hradiště u Plzně, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko starosty MO Plzeň 2 - Slovany)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:431 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX