Bod č.72.:

MAJ/20 - BÚP podílu státu o velikosti 1/12 k celku parc.č. 6629/4,parc.č. 6670 a parc.č. 10354/2 vše zaps. na LV č. 133 pro k. ú. Plzeň, z vlastnictví státu – ÚZSVM, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:432 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX