Bod č.74.:

MAJ/22 - Výkup spoluvlastnického podílu státu 41/288 k celku pozemků parc. č. 8419/1 a parc. č. 8419/35, oba k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (kupní smlouva)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:434 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX