Bod č.10.:

ST1/7 - Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a maximální souhrnné částky za kalendářní měsíc pro rok 2021

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:239 rok:2021

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.1.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX