Bod č.35.:

OK/2 - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální neinvestiční dotace č. 2020/007055 uzavřené se společností Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost Plzeňské filharmonie, o. p. s., ze dne 12. 4. 2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:155 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX