Bod č.63.:

MAJ/5 - Uzavření kupní smlouvy na odkoupení stavby (stavba technického vybavení) bez č.p./č.e. zapsané na listu vlastnictví č. 8043 pro k. ú. Skvrňany, umístěné na pozemku parc. č. 2176/29 v k. ú. Skvrňany ve vlastnictví města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (kupní smlouva)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP vč. aktualizace)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (snímky z KM - modrá mapa, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:184 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX