Bod č.65.:

MAJ/7 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkoupení nemovité věci – pozemku parc. č. 234/7, k. ú. Radobyčice, do majetku města Plzně od fyzické osoby zaps. na LV č. 192 pro k. ú. Radobyčice.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (vyjádření MO Plzeň 3)
Příloha č.3 (snímky KM - modrá mapa se zákresem, letecký snímek, orient. tur. mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:186 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX